Informacje ogólne
Od 1 września 2012 wprowadzono znaczące zmiany w szkolnictwie zawodowym. Jedną z nich jest zmiana nazwy starego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który był przeprowadzany raz pod koniec ostatniej klasy na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w którym wyodrębniono jedną, dwie, bądź trzy kwalifikacje. Egzaminy te odbywają się w trakcie trwania nauki. Np. dla technika informatyka pierwszą kwalifikację zdaje się po drugiej klasie, drugą po trzeciej klasie, a trzecią po pierwszym semestrze czwartej klasy technikum.
Do egzaminu mogą przystąpić:
 • uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników,
 • uczniowie (słuchacze) szkół policealnych,
 • absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
 • osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych,
 • osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 • osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, zgłoszonych przez starostę do oke.
Egzamin zawodowy (bez względu na kwalifikacje) składa się z części pisemnej i części praktycznej.
Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy egzaminacyjnych lub przy komputerze. Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.
Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:
 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum 20 punktów), oraz
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Czym są kwalifikacje w zawodzie?
Kwalifikacja w zawodzie, to wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Zawody przypisano do obszarów kształcenia, grupujących zawody pod względem wspólnych efektów kształcenia. Wyodrębniono osiem obszarów kształcenia, którym przyporządkowano określoną wielką literę alfabetu:
 1. administracyjno-usługowy (A),
 2. budowlany (B),
 3. elektryczno-elektroniczny (E),
 4. mechaniczny i górniczo-hutniczy (M),
 5. rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R),
 6. turystyczno-gastronomiczny (T),
 7. medyczno-społeczny (Z),
 8. artystyczny (S).